PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Physical Gait System (PGS)

Physical Gait System je sofistikovaný neinvazivní diagnostický systém digitální baropodometrie, který mezi srovnatelnými zařízeními pro snímání informací o rozložení tlaků na ploskách nohou, která jsou v ČR užívána, je jako jediný doveden až do výrobní fáze, během níž je na numericky řízené frézce vyfrézována kvalitní individuální ortopedická vložka.

Systém umožňuje prostřednictvím tří samostatných modulů snímání a analýzu tlakových poměrů na plosce nohy statickou a dynamickou metodou, vyšetření a hodnocení stability a studium morfologie těla a chůze. Ve svém komplexu všechny tři moduly tvoří tzv. bioposturální test, který umožňuje komplexní posouzení stavu pacienta např. z hlediska jeho stability v gravitačním poli, eventuálně stupně závrativých stavů (symptom vertiga), držení těla, délky končetin atd.

Bioposturální test je tvořen

  • baropodometrickým testem, při němž je hodnoceno zatížení nohou, respektive je získána tlaková mapa plosek nohou včetně numerického zobrazení zátěže v jednotlivých bodech. Data jsou snímána na 1.200 mm dlouhé aktivní plošině osazené 4.800 tlakovými senzory v klidu (statický test) a za pohybu (dynamický test). Vzájemné porovnání obou testů umožňuje usuzovat na rozdíly v délce dolních končetin, odhalit smykové pohyby při odvalu nohy, které jsou nežádoucí zejména u pacientů se syndromem diabetické nohy, porovnat aktuální tlakovou mapu pacienta s etalonem zdravé nohy, eventuálně s předchozími vyšetřeními téhož pacienta. Tento test, především jeho dynamická část, je samostatně využitelný pro výrobu plantárních ortéz (ortopedických vložek) na návazném zařízení, tvořeném numericky řízenou frézkou. Na základě zvoleného baropodometrického testu systém generuje ortopedickou vložku s rovnoměrným rozložením tlaků, která je variabilně korigovatelná jak vkládáním přednastavených ortopedicko-protetických prvků, tak manuálním modelováním oblastí na plosce, které je možné výškově upravit (odlehčení přetížených míst a prominujících kůstek nohy, podpora propadlé podélné a příčné klenby, supinační a pronační úprava, kompenzace nestejné délky dolních končetin do 1,5cm atd.). Frézování vložky, na rozdíl od starších technologií odlévání, umožňuje vrstvit materiály podle požadovaných tuhostí (ShA), což dále zvyšuje léčebně-korekční efekt a komfort pacienta.
  • stabilometrickým testem, během něhož se získávají údaje o pohybu těžiště s otevřenýma a zavřenýma očima (zaznamenává se délka dráhy pohybu těžiště, plocha zaujímaná trajektorií těžiště a průměrný směr vektoru balance). Hodnocení testů umožňuje kvantitativně posoudit součinnost tří subsystémů, které se uplatňují při řízení přímého postoje lidského těla (vestibulární, vizuální a somatosenzorický) a v návaznosti na to rozhodnout o dalším vyšetření.
  • morfologickým testem, na němž se podílí tzv. image systém, umožňující sledovat dynamiku kroku na videozáznamu současně s baropodometrickým vyšetřením. Rozfázování záznamu jak optické tak baropodometrické poskytuje obraz o odvalu a postavení dolní končetiny.
  • Dále podoscanalyzer, který umožňuje posouzení morfologie chodidla a vyhodnocení stupně plochonoží. Jeho výstup lze použít i při konstrukci ortopedické vložky jako podpůrné informace umožňující kontrolu projekce tlakových bodů do návrhu vložky. Poslední fází morfologického testu je tzv. Body analysis kapture (BAK), analýza postavení těla, během níž jsou jednou, dvěma nebo nejlépe čtyřmi videokamerami snímány reflexní markery rozmístěné na těle pacienta. Vyhodnocení čtyř obrazů (anterior, posterior, lateral, kontralateral) poskytne základní koordináty těla (deviace úhlů svíraných jednotlivými částmi těla, vzdálenosti v místě odchylek) a výsledné hodnoty analyzuje v tabulkové podobě.

Digitální baropodometrie

Stále více proniká jak do ortopedicko-protetické praxe tak mezi medicínské diagnostické postupy.

Z našeho hlediska jsou využitelné zejména moduly umožňující konstrukci a výrobu přísně individuální ortopedické vložky jako účinného léčebně-korekčního i preventivního prostředku. Přednosti těchto metod jsou využívány jak v exponovaných socioprofesních skupinách, tak mezi špičkovými sportovci.

Chcete vědět více?
Kontaktujte nás na telefonu
224 811 168
Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka