PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Informace pro lékaře

<  ZPĚT

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o několika skutečnostech, a to zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho a jaká jsou vaše práva, to všechno v souladu s požadavky a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je M E T I S s.r.o., se sídlem Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 49711644, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233029 (dále jen „Správce“ nebo „My“).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu nebo v případě uplatnění Vašich práv, která Vám náleží, použijte prosím e-mail: poverenec@metis-cz.eu a/nebo adresu: Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9.

Pro koho jsou tyto informace určeny?

V následujících částech Vám poskytujeme informace o našem zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jste:

  • Návštěvníkem webové stránky
  • Potenciálním zaměstnancem
  • Dodavatelem nebo zástupcem dodavatele
  • Lékařem
  • Jinou osobou

Detailní informace jsou uvedeny v relevantní části níže.
 

D. INFORMACE PRO LÉKAŘE

D.1 Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

V případě, že jste lékařem, který vystavil lékařský předpis, na základě kterého vyrábíme nebo vydáváme zdravotnický prostředek, zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené v rámci tohoto lékařského předpisu.

V tomto případě zpracováváme identifikační údaje, včetně jména a příjmení.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy se zdravotnickým pracovníkem. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro práci s lékařským předpisem pro splnění smlouvy s klientem. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro splnění našich právních povinností. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu, po kterou je zpracovávat musíme na základě relevantních zákonů. Mezi tyto zákony patří zejména zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zejména v souvislosti s archivací dokumentace) apod.

Vaše identifikační údaje zpracováváme i na základě nezbytnosti pro účely našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to za účelem ochrany našich právních nároků v případě, že tyto údaje potřebujeme v případě sporu, přičemž našim oprávněným zájmem je v tomto případě zamezení vzniku újmy na naší straně. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro přípravu nebo výdej výrobku a zajištění všech souvisejících nezbytných aktivit a dále po dobu trvání promlčecích lhůt našich práv prodlouženou o jeden rok.

Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, kterou můžete vznést na údaje uvedené v části „Jak nás můžete kontaktovat?“.

D.2 Kdo Vaše údaje zpracovává a kdo další může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně my jako správce, ale v rámci naší činnosti využíváme i jiné společnosti, které vystupují v pozici zpracovatele. Mezi tyto společnosti patří:

  • provozovatel informačních systémů, který se stará o naše systémy nebo provozuje rozhraní pro ukládání dat, a to za účelem plnění smlouvy s pacientem a zdravotnickým pracovníkem,
  • výrobce prostředku, který připravuje na základě těchto údajů prostředek, a to za účelem plnění smlouvy s pacientem a zdravotnickým pracovníkem.

 

Vaše osobní údaje předáváme i jiným osobám, které vystupují v pozici správců údajů. Mezi tyto společnosti patří:

  • zdravotní pojišťovny, zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 47114975, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, IČ: 47114304, Česká národní zdravotní pojišťovna, IČ: 49709917, RBP, zdravotní pojišťovna, IČ: 47673036, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, IČ: 46354182, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ: 47114321, kterým údaje předáváme pro zajištění vyúčtování nákladů souvisejících s výrobou nebo výdejem zdravotnického prostředku, a to za účelem plnění smlouvy s pacientem a zdravotnickým pracovníkem,
  • orgány veřejné správy v případě, že tyto údaje musíme poskytovat na základě zákona nebo pokud nás o to požádají a my jsme povinni jim vyhovět, a to za účelem plnění právní povinnosti.

D.3 Z jakých zdrojů čerpáme Vaše osobní údaje?

Tyto zpracovávané osobní údaje čerpáme přímo od Vás, a to zejména tak, že nám je poskytnete v rámci lékařského předpisu.

 

<  ZPĚT

Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka