PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Informace pro dodavatele nebo zástupce dodavatele

<  ZPĚT

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o několika skutečnostech, a to zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho a jaká jsou vaše práva, to všechno v souladu s požadavky a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je M E T I S s.r.o., se sídlem Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 49711644, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233029 (dále jen „Správce“ nebo „My“).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu nebo v případě uplatnění Vašich práv, která Vám náleží, použijte prosím e-mail: poverenec@metis-cz.eu a/nebo adresu: Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9.

Pro koho jsou tyto informace určeny?

V následujících částech Vám poskytujeme informace o našem zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jste:

 • Návštěvníkem webové stránky
 • Potenciálním zaměstnancem
 • Dodavatelem nebo zástupcem dodavatele
 • Lékařem
 • Jinou osobou

Detailní informace jsou uvedeny v relevantní části níže.
 

C. INFORMACE PRO DODAVATELE NEBO ZÁSTUPCE DODAVATELE

C.1 Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

V případě, že jste dodavatelem fyzickou osobou nebo jste zástupcem dodavatele, Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci administrativní činnosti související s naším vztahem s Vámi.

V těchto případech zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje, včetně jména a příjmení
 • Kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy apod.
 • Záznamy komunikace, zejména obsah případné emailové komunikace apod.
 • Údaje související se spoluprací, včetně fakturační adresy apod.

Identifikační a kontaktní údaje a záznamy komunikace je nutné zpracovat pro plnění smlouvy s dodavatelem, tj. pro udržování našeho smluvního vztahu a spolupráce s Vámi nebo s dodavatelem, kterého zastupujete, včetně odpovědí na Vaše případné dotazy. V případě, že jste dodavatelem fyzickou osobou, takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR. V případě, že jste zástupcem dodavatele, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem v tomto případě je zájem o realizaci aktivit nezbytných pro činnost naší společnosti prostřednictvím spolupráce s dodavatelem. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, kterou můžete vznést na údaje uvedené v části „Jak nás můžete kontaktovat?“.

Identifikační a kontaktní údaje a údaje související se spoluprací zpracováváme i pro splnění našich právních povinností. Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu, po kterou je zpracovávat musíme na základě relevantních zákonů. Mezi tyto zákony patří zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména v souvislosti s účetními doklady).

Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy komunikace je nutné zpracovat na základě nezbytnosti pro účely našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to:

 • za účelem zajištění našich provozních potřeb, které provádíme zejména pro zajištění kvalitního poskytování našich služeb, přičemž našim oprávněným zájmem je v tomto případě efektivní a kvalitní poskytování našich služeb. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání naší spolupráce.
 • za účelem ochrany našich právních nároků v případě, že tyto údaje potřebujeme v případě sporu, přičemž našim oprávněným zájmem je v tomto případě zamezení vzniku újmy na naší straně. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání naší spolupráce a dále po dobu trvání promlčecích lhůt našich práv prodlouženou o jeden rok.

Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, kterou můžete vznést na údaje uvedené v části „Jak nás můžete kontaktovat?“.

C.2 Kdo Vaše údaje zpracovává a kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně my jako správce, ale v rámci naší činnosti využíváme i jiné společnosti, které vystupují v pozici zpracovatele. Mezi tyto společnosti patří:

 • účetní, která se stará o naše účetnictví, a to za účelem plnění našich právních povinností,
 • provozovatel informačních systémů, který se stará o naše systémy nebo provozuje rozhraní pro ukládání dat, a to za účelem optimalizace využívání webových stránek.

C.3 Z jakých zdrojů čerpáme Vaše osobní údaje?

Tyto zpracovávané osobní údaje čerpáme přímo od Vás, a to zejména tak, že nám je přímo poskytnete v rámci komunikace s námi nebo v rámci dokumentace, zejména v rámci smlouvy.

 

<  ZPĚT

Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka